Vedtekter

§ 1. Lagets navn

Lagets navn skal være Finnmarkslaget i Oslo.

§ 2. Lagets formål

Lagets formål er å samle alle finnmarkinger og andre med tilhørighet til Finnmark om felles interesser. Laget skal søke og høyne interessen for Finnmark.

§ 3. Politikk

Laget skal være upolitisk.

§ 4. Medlemskap

Rett til å bli medlem har den som oppfyller en av følgende betingelser:

1. Har eller har hatt tilhørighet i Finnmark.
2. Er eller har vært gift, samboer eller er beslektet i rett opp- eller nedstigende linje med noen som fyller vilkårene i punkt 1. Styret kan etter skriftlig søknad dispensere fra disse regler.

§ 5. Utelukkelse av medlemmer

Et medlem kan utelukkes fra laget når det:
1. Har opptrådt i strid med lagets formål eller vedtekter.
2. Har opptrådt på en måte som åpenbart skader laget.
3. Styret fatter vedtak om utelukking.

§ 6. Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte, og skal betales forskuddsvis for 1 år av gangen innen 1. mars.

§ 7. Utmerkelser

Styret kan gi utmerkelser til medlemmer eller personer som i særlig grad har virket fremmende for laget.

§ 8. Stemmerett og valgbarhet

1. Rett til å avgi stemme på årsmøter og medlemsmøter har medlemmer som er fylt 15 år, og som har betalt kontingenten.
2. Valgbar til lagets styre er den som fyller vilkårene under punkt 1.

§ 9. Årsmøte

A.

Årsmøte er lagets høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. mars.
Innkallingen skjer med 14 dagers varsel. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som er fremsatt av styret. Før årsmøte skal medlemmene orienteres om innkalling og saksliste.
Styret plikter å sende medlemmene årsmelding og regnskap på anmodning. Årsmelding og regnskap skal ligge til disposisjon for medlemmene på møtedagen. Saker som ønskes behandlet, skal sendes styrets leder innen 15. januar.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

1.Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.Valg av møteleder, møtesekretær samt 2 protokollunderskrivere.
3.Godkjenning av årsmelding og regnskap for siste kalenderår.
4.Saker som fremlegges av styret. Disse skal være navngitt.
5.Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
6.Valg av medlemmer til styret for Hygga.
7.Valg av medlemmer til komiteer.
8.Valg av representanter til hovedorganisasjonens årsmøter.

B.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 25 medlemmer fremsetter skriftlig krav om det, med angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet. I siste tilfelle skal årsmøte avholdes seneste en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er oppført på den utsendte dagsorden.

C.

Lovlig innkalt årsmøte er med de vedtaksfestede begrensninger beslutningsdyktig uansett det fremmøtte antall medlemmer. Beslutninger kan i alle tilfeller hvor ikke annet er bestemt i vedtektene fattes med alminnelig flertall.

Årsmøte bestemmer hvordan avstemningen skal foregå. Valg og eventuelt andre saker skal avgjøres skriftlig dersom noen av medlemmene krever det.
Vedtektene kan kun endres eller oppheves på det ordinære årsmøte hvor minst halvdelen av lagets stemmeberettigede medlemmer er til stede. Det kreves 2/3 flertall. Er det ikke ved denne anledning møtt et tilstrekkelig antall medlemmer, skal det innen en måned innkalles til ekstraordinært årsmøte. Denne er beslutningsdyktig uten hensyn til det antall fremmøtte medlemmer med opprettholdelse av bestemmelsen om 2/3 flertall.

§ 10. Styret

Laget ledes av et styre som består av leder, nestleder og fem ordinære styremedlemmer, hvorav en representant fra hus-styret på Hygga, og to vararepresentanter.
Lederen velges ved særskilt valg. Styremedlemmene for øvrig velges under ett av årsmøtet. Styret fordeler selv de øvrige verv. Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Varamedlemmene velges for et år av gangen.
Varamedlemmene innkalles til styremøtene, men møter uten stemmerett når styret for øvrig er fulltallig.

§ 11. Styremøter

Styret avholder møter når leder finner det nødvendig eller på anmodning framsatt av minst 4 styremedlemmer. Leder skal påse at det blir sendt innkalling til styremøtene.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fem styremedlemmer er til stede. Styret skal føre protokoll. Styret har ingen bevilgende myndighet utover det som er nødvendig til den daglige drift av laget.

§ 12. Revisjon

Det velges 2 revisorer blant lagets regnskapsdyktige medlemmer. Funksjonstiden er 2 år og revisorene går av skiftevis hvert annet år. Revisorene kontrollerer og reviderer regnskapene og skal påse at lagets verdier er til stede. Revisorene har ett til å foreta uanmeldt kassaettersyn.

§ 13. Lederen

Leder er ansvarlig for at lagets virksomhet foregår i samsvar med offentlige lover og vedtekter. Lederen innkaller til styremøter og årsmøter. Lederens underskrift forplikter laget hvis ikke lagets vedtekter sier noe annet. Lederen plikter å sørge for at styrets og årsmøte vedtak iverksettes.
Lederen plikter å sørge for nødvendige lokaler til lagets møter og tilstelninger.

§ 14. Økonomi

Styret er ansvarlig for lagets midler.
Kassabeholdningen skal til enhver tid være lavest mulig.
Øvrige midler skal innsettes på rentebærende konto i bank.
Midlene kan kun heves av kasserer og leder i fellesskap.
Alle utbetalingene skal anvises av lederen, og/eller den som lederen skriftlig har delegert ansvar til.
Styret engasjerer en regnskapskyndig person til å føre lagets hovedregnskap.
Regnskapene skal avsluttes og revideres i god tid før årsmøtet.
Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 15. Medlemsregister

Styret har ansvar for lagets medlemsregister, og skal påse at hvert medlem står oppført med alle nødvendige opplysninger.

§ 16. Grupper

Styret kan opprette grupper i laget dersom dette er hensiktsmessig. Virksomheten i gruppene må ikke stride mot lagets vedtekter og interesser. Gruppene kan ikke lage egne aktiviteter eller andre forpliktelser uten at det på forhånd er godkjent av styret.

§ 17. «Hygga»

Finnmarkslagets feriehjem Hygga bestyres av et hus-styre på fire medlemmer. Hus-styret velges på lagets årsmøte for 2 år av gangen. Virksomheten utføres i samsvar med styret og etter vedtatte retningslinjer.

§ 18. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av laget kan kun foretas på ordinært årsmøte hvor minst halvdelen av lagets medlemmer er tilstede og 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for oppløsning.

Er det på ordinært årsmøte ikke møtt tilstrekkelig antall medlemmer, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan vedta oppløsning med 2/3 flertall, uansett antall fremmøtte.

På ekstraordinært årsmøte velges det et avviklingsstyre på ni personer som får ansvaret for nedleggelsen og eventuell videre drift av Hygga fram til ett endelig opphør av Finnmarkslaget i Oslo.

Dersom noen av disse ni personene faller bort eller ikke lengre kan fungere i styret kan styret utpeke nye medlemmer av og blant de som var medlemmer på vedtakets tidspunkt.

§ 19. Opphør

Dersom avviklingsstyret mener det ikke er grunnlag for videre drift, innkalles de som var medlemmer på vedtaks-tidspunktet til oppløsningsmøte hvor det fattes vedtak om hvordan lagets aktiva skal fordeles.

§ 20. Distribusjon

Medlemmene informeres om vedtekter som avløser tidligere vedtekter.
Disse vedtektene er vedtatt på lagets generalforsamling 6. mars 1957 og revidert:
1985, 1992, 1994, 1998, 2000 og 2019.